Algemene voorwaarden

Versie 2.0, als laatst gewijzigd op 24-02-2021

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van imapromo.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door iMA Promo. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Definities

Website Hiermee worden de websites van iMA Promo; imapromo.be, imapromo.nl en imapromo.com bedoeld.
Deelnemer Hiermee wordt bedoeld de natuurlijke persoon die zich bij iMA Promo heeft aangemeld voor één of meerdere diensten en/of bespaarmogelijkheden.
Leverancier Hiermee wordt bedoeld de onderneming die met iMA Promo een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten en/of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt al dan niet met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.
Overeenkomst Hiermee wordt bedoeld de overeenkomst tussen iMA Promo en de deelnemer in het kader waar iMA Promo informatie over de producten of diensten van bij haar aangesloten leveranciers verstrekt en bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst(en) tussen deelnemer en leverancier(s) betreffende producten of diensten
Bezoeker Hiermee wordt bedoeld de natuurlijke persoon die de website imapromo.be bezoekt.
Algenemen Voorwaarden De Algemene Voorwaarden die opgesteld is door iMA Promo, ongeacht de vorm in welke deze worden aangeboden en kenbaar worden gemaakt.
Diensten De door middel van de website aangeboden diensten waaronder, informatieverstrekking en de mogelijkheden om te vergelijken.

Toepasselijkheid

Tenzij het anders wordt aangegeven is deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die wij met je sluiten, zoals abonnementen en diverse lidmaatschappen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iMA Promo is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij iMA Promo.

Aanmelden

1. Iedere deelnemer kan zich maximaal één keer aanmelden (één account) bij iMA Promo.
2. iMA Promo heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren.
3. Door inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen iMA Promo en de deelnemer op grond waarvan iMA Promo kosteloos haar diensten ter beschikking van de deelnemer stelt.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met iMA Promo te mogen claimen of te veronderstellen. iMA Promo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. iMA Promo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Overeenkomst

iMA Promo biedt zelf geen producten of diensten (te koop) aan. Daarom is iMA Promo niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen en/of communicatie tussen bezoekers aan aanbieders van de getoonde diensten.

De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst van energieproducten gedurende veertien (14) kalenderdagen na aanmelding zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit kan middels een gerichte e-mail of brief aan de betreffende aanbieder. iMA Promo treedt slechts op als bemiddelaar. De overeenkomst wordt uitsluitend tussen de deelnemer en leverancier gesloten. Op afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de leverancier geldig.

Beveiliging

iMA Promo neemt alle mogelijke maatregelen om de website zo goed mogelijk te beveiligen tegen gegevensverlies en tegen iedere vorm van onrechtmatig gebruik. Ondanks de getroffen maatregelen accepteert iMA Promo geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die is ontstaan door illegale software die door derden via www.imapromo.be bij de bezoeker terechtkomt.

Wijzigingen, opvragen en opzegging.

Wijzigingen, opzegging of opvragen van je persoonlijke gegevens van lidmaatschappen en/of abonnementen kun je als volgt bij ons doorgeven:

Website Via de contactpagina: imapromo.be/contact
Email Via email: info@imapromo.be
Telefonisch Via telefoon: +32 (0) 38 085 264. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 18.00

Actualiteit

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.